آرشیو برچسب ها: آلبرت اینشتین

صدای آلبرت اینشتین

It followed from the special theory of relativity that mass and
energy are both but different manifestations of the same thing — a somewhat
unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal
to m c-squared, in which energy is put equal to mass, multiplied by the square
of the velocity of light, showed that very small amounts of mass may be
converted into a very large amount of energy and vice versa. The mass and energy
were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was
demonstrated by Cockcroft and Walton in 1932, experimentally.

از تئوری نسبیت خاص اینطور برداشت میشود که جرم(ماده) و انرژی دو شکل متفاوت از [نمود] یک چیز هستند - چیزی که درکش برای افراد عادی سخت است.
علاوه بر این، معادله ی E=m.C² (مقدار انرژی برابر است با حاصل ضرب جرم در مجذور سرعت نور) نشان میدهد که مقدار خیلی کمی ماده(جرم) میتواند به مقدار خیلی زیادی انرژی تبدیل شود و برعکس.
[پس] طبق فرمولی که در بالا ذکر شد، جرم(ماده) و انرژی هم ارزند.
این با آزمایشی که Cockcroft و Walton در سال 1932 انجام دادند اثبات گشت.

 

دانلود فایل صوتی (MP3)