درباره من

سهیل حاجی بابا (سهیل گرین)

27 فروردین 1373 – April 16 1994

دانشجو فیزیک (حالت جامد) – محقق و پژوهشگر

 

مقالات

“درجه آزادی Valley در نقاط کوانتومی گرافنی با گاف انرژی”، سوزان ذوالریاستین، سهیل حاجی بابا، کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، آبان 1395

“Application of FEM to Determine Scattering Parameters of Nanoparticles Using COMSOL Multiphysics”, H. Soleimani, S. Hajibaba, H. Soleimani, M. Rostamzadeh, S. Sajadpour, (ICN-2016), Sep 2016