• چرا باید به دیگران نیکی کنیم؟!

    مدتی پیش کاری رو کردم که رنه دکارت حدود 400 سال پیش انجام داد: کوبیدن همه ی اعتقادات و باورها، و ساختن دوباره آنها بر اساس شواهد. قرار شد مثل […]

    « ادامه مطلب
  • چرا فیزیک؟!

    هربار وقتی به یک غریبه میگم که فیزیک میخونم اولین واکنش هایی که میبینم اینه:  “وای خیلی سخته!”، “اوف چه مخی داری!”، “چه حوصله ای داریا!”، “من از دبیرستان از […]

    « ادامه مطلب

آخرین مطالب علمی

چرا فیزیک؟!

هربار وقتی به یک غریبه میگم که فیزیک میخونم اولین واکنش هایی که میبینم اینه:  “وای خیلی سخته!”، “اوف چه مخی داری!”، “چه حوصله ای […]